CAO BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG 2012 PDF

(CAO Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer). 73 .. As from 1 September , all temporary employment agencies or payroll .. Functiewaardering Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele. Comparative study on the legal aspects of the posting of workers in the NAECI > national agreement. .. 31 Article 2 of the CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de. Beroepsvervoer over de Weg. (Industry-wide Road Haulage Pension Fund. Foundation). Page 2. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg In the Secretary of State indicated that the Pensions Act early retirement pension, the CAO (collective labour agreement ).

Author: Kigakree Kak
Country: Madagascar
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 20 February 2006
Pages: 10
PDF File Size: 13.79 Mb
ePub File Size: 18.82 Mb
ISBN: 390-2-90602-931-2
Downloads: 72393
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Medal

De eerste grief ziet op het oordeel beroepsgoederenvervoeg de kantonrechter dat FNV een procesbelang heeft. Veronderstellenderwijs aannemend dat in de inleenconstructie tussen [appellante] enerzijds en [Transport PL] anderzijds geen wijzigingen zijn aangebracht, betekent dit dat in ieder geval in beginsel ook voor die periode s een verklaring voor recht zou kunnen worden afgegeven als door FNV verzocht.

Daarmee is Nederland het land waar de arbeidsovereenkomsten dermate nauw mee verbonden zijn, ovef de in Nederland geldende dwingende bepalingen respectievelijk voorrangsregels van toepassing zijn.

Het hof verwerpt dat verweer.

Legal Study PWD

Aangezien de doelstelling van artikel 6 van het verdrag van Rome van een passende bescherming van de werknemer is, volgt daaruit dat deze bepaling moet worden opgevat als een waarborg dat eerder het recht van de staat waarin beroepsgoederenvegvoer zijn beroepswerkzaamheden verricht, van toepassing is dan dat van de staat van de zetel van de werkgever.

Voorts bepaalt dit lid dat deze twee aanknopingscriteria niet van toepassing zijn wanneer uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de arbeidsovereenkomst nauwer is verbonden met een ander land, in welk geval het recht van dat andere land toepasselijk is.

Lagarde PBCblz. Dat is echter naar het oordeel van ovrr hof uit het oogpunt van vrije mededinging op de Europese markt geoorloofd. Naar het oordeel van het hof kan een dergelijke verklaring voor recht oveg niet worden gegeven nu FNV louter ageert op grond van artikel 2 lid 6 Wet AVV in combinatie met artikel 3 lid 2 juncto lid 4 Wet AVV, waarin slechts een relatie wordt gelegd met de betreffende cao se niet met andere bepalingen van dwingendrechtelijke aard.

Legal Study PWD

De in grief 10 door [appellante] genoemde omstandigheid dat er geen Nederlandse chauffeurs meer te vinden zouden zijn die dit werk zouden willen doen en beroepdgoederenvervoer dus van verdringing geen sprake is vormt – daargelaten de juistheid van de stelling – uiteraard geen reden om een afwijking van de dwingende fao op dit gebied te kunnen rechtvaardigen.

  EPSEN ACT PDF

Onrechtmatig handelen door [Transport PL] omdat zij niet de in artikel 1 WAGA genoemde bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek zou naleven, kan immers voor FNV als partij betrokken bij de cao waaraan zij haar bevoegdheid ontleend niet worden ingeroepen, nu zij immers niet ook de betreffende Poolse chauffeurs vertegenwoordigt of namens hen daartegen opkomt.

Voornoemde Detacheringsrichtlijn vormt een aanvulling op of invulling van art. Daarnaast heeft zij de mogelijkheid om desgewenst [Transport PL] te dwingen de hier aan de orde zijnde bepalingen van de algemeen verbindend verklaarde CAO voor het Beroepsgoederenvervoer na te leven.

ECLI:NL:GHSHECA, voorheen LJN CA, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD

Subsidiair vordert FNV een verklaring voor recht dat op de hiervoor genoemde arbeidsovereenkomsten artikel 46 van de algemeen verbindend verklaarde Cao voor seg van toepassing is. In de WAGA, meer in het bijzonder in artikel 3 is in combinatie met artikel 2 lid 6 AVV verder neergelegd dat een aantal bepalingen uit een verbindend verklaarde cao eveneens op de hiervoor genoemde werknemers van toepassing zijn.

Daartoe wordt beroepsgoeferenvervoer volgt overwogen. Door FNV is geen incidenteel beroep ingesteld tegen de afwijzing van de vordering tot vergoeding van schade, zodat deze vordering verder buiten de beoordeling van het hof blijft.

FNV ageert kennelijk ook niet met een beroep op artikel 3: Daarmee staat de onrechtmatigheid van het handelen reeds vast. FNV heeft immers een ander en breder belang bij de naleving van een CAO dan een bepaalde individuele werknemer. In artikel 8 van verordening nr.

In zoverre slaagt grief 3. Daaraan doet niet af dat in artikel 9 van de betreffende CAO staat bepaald dat bij de inleen van uitzendkrachten slechts gebruik kan worden gemaakt van we die gecertificeerd zijn zoals betoogd in grief 7. Niet geheel duidelijk is wat FNV daarmee precies beoogt. In die situatie oefent [appellante] gezag uit, houdt zij de uren bij en verstrekt ook de ritopdrachten, zoals elke werkgever, die als inlener gebruik maakt van uitzendkrachten, pleegt te doen.

Het betreft immers een uitzendrelatie. Derhalve zijn de dwingende bepalingen van het Nederlands arbeids recht ook beroepsgkederenvervoer de arbeidsovereenkomsten tussen [Transport PL] en haar Poolse werknemers als aan [appellante] beschikbaar gesteld, van toepassing. Partijen hebben daarna de gedingstukken overgelegd en uitspraak gevraagd. Het Hof van Justitie van de Europese Unie overwoog onder meer het volgende.

Tenslotte wijst het hof erop dat in artikel 2 lid 4 onder d. In zoverre kan het vonnis waarvan beroep op dat punt niet in stand blijven.

Indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de overeenkomst een kennelijk nauwere band heeft met een ander dan het in lid 2 of lid 3 bedoelde land, is het recht van dat andere land van toepassing. Nu de beroepsgoederenvevoer grotendeels falen zal [appellante] als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het beroep.

  CUTMASTER 82 PDF

Zij verricht vergunningsplichtig vervoer over de weg.

Uit het rapport betreffende het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, door M. FNV en haar leden lijden schade als gevolg van dit onrechtmatig handelen c. De kantonrechter heeft daarom slechts de periode tot 1 januari relevant geacht. In Beroepsgoeederenvervoer [vestigingsplaats] is gevestigd de vennootschap naar Pools recht [Transport] Transport Sp z.

Uitspraken

De heer [algemeen directeur en enig aandeelhouder van [houdstervennootschap]] hierna de heer [algemeen directeur en enig aandeelhouder van [houdstervennootschap]] is algemeen directeur en enig aandeelhouder van [houdstervennootschap]. Hiermee is nog niet gezegd dat de CAO van toepassing is op de rechtsverhouding tot in Polen wonende, in Europa werkende, uitzendkrachten van een Pools uitzendbureau.

Bij memorie van grieven heeft [appellante] tien grieven aangevoerd, producties overgelegd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en, kort gezegd. De ritten beginnen meestal in Polen en eindigen veelal in een West-Europees land. Hier te lande hebben zij veelal hun standplaats te [vestigingsplaats]. Strafzaak Wilders Geert Wilders is door de rechtbank Den Haag veroordeeld voor groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie.

De uitzonderingen genoemd in artikel 1 onder B de bedrijfstak-cao of bedrijven die bouwwerkzaamheden uitoefenen is niet van toepassing. Artikel 8 van deze verordening bepaalt immers dat voor zover het op een individuele arbeidsovereenkomst toepasselijke recht niet door de partijen is gekozen, de overeenkomst wordt beheerst door het recht van het land waar of, bij gebreke daarvan, van waaruit de werknemer ter uitvoering van de overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid verricht.

Dit arrest is gewezen door mrs. Wat daar verder van zij, het hof is niettemin van oordeel dat gezien de beperkte duur van de arbeidsovereenkomst tussen de Poolse chauffeurs en [Transport PL] 12 maanden gedurende welke tijd de betreffende werknemers uitsluitend werkzaam zijn voor [appellante] vooralsnog sprake is van een tijdelijkheid als bedoeld in de zin van artikel 1 WAGA, althans deze situatie dient daarmee uit het oogpunt van rechtsbescherming gelijk te worden gesteld.

Ook in artikel 7: Voorts is de verkeerde rechtspersoon gedagvaard, nu er slechts een juridische relatie bestaat tussen de Poolse chauffeurs en [Transport PL]. Dat is kennelijk ook niet de bedoeling van de uitleenconstructie tussen [appellante] enerzijds en [Transport PL] anderzijds.

Een groot aantal ritten, zoal niet de meeste, heroepsgoederenvervoer een directe relatie met Nederland opdrachtgever [appellante] dan wel tevens bestemming. Onder verwijzing naar hetgeen reeds is opgemerkt in rov.